PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ProjecUP h

KHO KOOD ISLAND

 

KOH KOOD ISLAND

โครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงเกาะกูด จังหวัดตราด

Location : ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเกาะกูด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.กม.

Client    : กรมธนารักษ์ (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การวางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

KHO CHANG ISLAND

 

KOH CHANG ISLAND

โครงการงานออกแบบแนวคิดผังแม่บทสำหรับพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

Location : หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ประมาณ 52 เกาะ รวมถึงชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด

Client    : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การวางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

TAK SPECIAL

 

TAK SPECIAL ECONOMIC ZONE

โครงการศึกษาออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

Location : ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Client    : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Scope    : สำรวจออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียด/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/เอกสารประกวดราคา

 

 

 

SADAO SPECIAL

 

SADAO SPECIAL ECONOMIC ZONE

โครงการศึกษาออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

Location : อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Client    : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Scope    : สำรวจออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียด/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/เอกสารประกวดราคา

 

 

 

STUNG BOT

 

STUNG BOT BORDER AREA

งานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) และออกแบบรายละเอียด (Detial Design) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา

Location : บ้านสตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

Client    : NEDA (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)

Scope    : ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำรวจออกแบบรายละเอียด/จัดทำเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา