PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงเกาะกูด จังหวัดตราด

KHO KOOD ISLAND

 

KOH KOOD ISLAND

โครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงเกาะกูด จังหวัดตราด

Location : ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเกาะกูด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.กม.

Client    : กรมธนารักษ์ (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การวางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม