บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงเกาะกูด จังหวัดตราด

KHO KOOD ISLAND

 

KOH KOOD ISLAND

โครงการจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงเกาะกูด จังหวัดตราด

Location : ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเกาะกูด พื้นที่ประมาณ 105 ตร.กม.

Client    : กรมธนารักษ์ (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การวางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม