บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครการศึกษาและการจัดทำแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

PATTAYA 2

 

PATTAYA

โครการศึกษาและการจัดทำแผนแม่บทการคมนาคมขนส่งในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Location : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Client     : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การศึกษาแผนหลัก/การศึกษาความเหมาะสม/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม