PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ผัง EEC ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

EEC plan New

     แผนผังและข้อกำหนดต่างๆตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562


EEC Google icon

      แผนผัง EEC รูปแบบไฟล์ KML สำหรับเปิดใช้งานในโปรแกรม Google Earth จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังอื่นๆแก่เจ้าของที่ดิน หน่วยงานราชการ ประชาชนที่สนใจ ใช้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเบื้องต้น ได้สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

EEC Link