บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

CHONBURI

 

CHONBURI

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

Location : วางผังครอบคลุมทั้งจังหวัด

Client     : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : การวางผังแม่บท/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม