บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

CHONBURI

 

CHONBURI

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

Location : วางผังครอบคลุมทั้งจังหวัด

Client     : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : การวางผังแม่บท/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม