PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

CHONBURI

 

CHONBURI

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

Location : วางผังครอบคลุมทั้งจังหวัด

Client     : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : การวางผังแม่บท/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม