PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

EN NAM SOAMNAM SOAM

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

Location   :  อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

Client      :  กรมชลประทาน

Scope      :  Master Plan, Feasibility Study, IEE