PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

 REGIONAL PLAN

REGIONAL PLAN

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

Location  : ภาคตะวันออก 8 จังหวัด

Client      : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope     : วางผังภาค/การศึกษาแผนหลัก/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม