บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

 REGIONAL PLAN

REGIONAL PLAN

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

Location  : ภาคตะวันออก 8 จังหวัด

Client      : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope     : วางผังภาค/การศึกษาแผนหลัก/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม