บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

 REGIONAL PLAN

REGIONAL PLAN

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

Location  : ภาคตะวันออก 8 จังหวัด

Client      : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope     : วางผังภาค/การศึกษาแผนหลัก/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม