บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

ProjecUP h

MAP TA PHUT

 

MAP TA PHUT

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

Location   :  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริเวณชุมชนโดยรอบ

Client      :  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

Scope      :  วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

 

SAMUTSONGKHRAM

 

SAMUTSONGKHARM

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

Location   :  วางผังครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Client       : เทศบาลเมืองสมุทรสงครม

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

UBON

 

UBON RATCHATHANI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

Location   : วางผังครอบครุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

Client       : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

SAKAEO

 

SAKAEO

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว

Location   : วางผังครอบคลุมทั้งจังหวัดสระแก้ว

Client       : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

SONGKHLA

 

SONGKHLA

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

Client   : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope   : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม