บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

Introdution

PANN

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

     เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย นักผังเมือง สถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ พร้อมที่จะให้บริการในด้านผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางถาครัฐและเอกชน

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  • ตั้งอยู่เลขที่   : เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 5 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • โทรศัพท์     : 02-943-9619-20
  • โทรสาร       : 02-943-9621
  • Website    : www.phisut.co.th
  • Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจดทะเบียนบริษัท

  • สถานที่จดทะเบียน : สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • เลขที่ของผู้ประกอบการ : ทะเบียนเลขที่ 10754501710
  • วันที่จดทะเบียน : 24 กันยายน พ.ศ.2545
  • ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
  • ปีที่ก่อตั้งบริษัท : พ.ศ.2545