บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา

PATTAYA

 

PATTAYA

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา

Location   : เมืองพัทยา และอปท.โดยรอบ

Client       : เมืองพัทยา

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม