บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา

PATTAYA

 

PATTAYA

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา

Location   : เมืองพัทยา และอปท.โดยรอบ

Client       : เมืองพัทยา

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม