บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

HATYAI

 

HATYAI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Location : เทศบาลนครหาดใหญ่ และอปท.โดยรอบ 26 อปท.

Client : จังหวัดสงขลา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม