บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

HATYAI

 

HATYAI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Location : เทศบาลนครหาดใหญ่ และอปท.โดยรอบ 26 อปท.

Client : จังหวัดสงขลา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม