PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

HATYAI

 

HATYAI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Location : เทศบาลนครหาดใหญ่ และอปท.โดยรอบ 26 อปท.

Client : จังหวัดสงขลา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม