PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

CHONG MEK

 

 

CHONG MEK

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

Location : ชุมชนชายแดนช่องเม็ก (32.77 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม