บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

CHONG MEK

 

 

CHONG MEK

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

Location : ชุมชนชายแดนช่องเม็ก (32.77 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม