PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

UBON

 

UBON RATCHATHANI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

Location   : วางผังครอบครุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

Client       : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม