บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

UBON

 

UBON RATCHATHANI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

Location   : วางผังครอบครุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

Client       : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม