บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

UBON

 

UBON RATCHATHANI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี

Location   : วางผังครอบครุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

Client       : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม