บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะสีชัง

KOH SICHANG ISLAND

 

KOH SICHANG ISLAND

โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะสีชัง

Location : ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง พื้นที่ประมาณ 8 ตร.กม.

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม