PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะสีชัง

KOH SICHANG ISLAND

 

KOH SICHANG ISLAND

โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะหมู่เกาะสีชัง

Location : ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง พื้นที่ประมาณ 8 ตร.กม.

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม