PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

งานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) และออกแบบรายละเอียด (Detial Design) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา

STUNG BOT

 

STUNG BOT BORDER AREA

งานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) และออกแบบรายละเอียด (Detial Design) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา

Location : บ้านสตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

Client    : NEDA (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)

Scope    : ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำรวจออกแบบรายละเอียด/จัดทำเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา