บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษาออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

TAK SPECIAL

 

TAK SPECIAL ECONOMIC ZONE

โครงการศึกษาออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

Location : ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Client    : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Scope    : สำรวจออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียด/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/เอกสารประกวดราคา