PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

TAK SPECIAL

 

TAK SPECIAL ECONOMIC ZONE

โครงการศึกษาออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

Location : ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Client    : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Scope    : สำรวจออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียด/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/เอกสารประกวดราคา