PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

MAP TA PHUT

 

MAP TA PHUT

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำปรับปรุงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

Location   :  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และบริเวณชุมชนโดยรอบ

Client      :  เทศบาลเมืองมาบตาพุด

Scope      :  วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม