บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

SAMUTSONGKHRAM

 

SAMUTSONGKHARM

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

Location   :  วางผังครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Client       : เทศบาลเมืองสมุทรสงครม

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม