บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

SAMUTSONGKHRAM

 

SAMUTSONGKHARM

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

Location   :  วางผังครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Client       : เทศบาลเมืองสมุทรสงครม

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม