PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

SAMUTSONGKHRAM

 

SAMUTSONGKHARM

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม

Location   :  วางผังครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

Client       : เทศบาลเมืองสมุทรสงครม

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม