บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษา สำรวจและวางแผนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

RIVIARA

 

RIVIARA

โครงการศึกษา สำรวจและวางแผนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

Location : พื้นที่ท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย

Client    : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

Scope    : วางแผนแม่บท/ออกแบบเบื้องต้น/ศึกษาความเหมาะสม