บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการประเมิลผลและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

NAKHON PRATHOM

 

NAHHON PATHOM

โครงการประเมิลผลและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

Location : ทต.อ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ (บางส่วน)ทม.กระทุ่มล้ม ทต.บางกระทึก อบต.ท่าข้าม ทมใไร่ขิง (บางส่วน)อบต.ยายชา(บางส่วน)และ อบต.ท่าตลาด(บางส่วน)

Client     : เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

Scope    : ประเมินผลผังเมืองรวม/วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม