PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ScopeService

 

การศึกษาแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และการศึกษาความเหมาะสม

 • การศึกษาแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์
 • การประเมินโครงการและการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
 • การศึกษาความเหมาะสม
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

การออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง

 • การออกแบบเบื้องต้น
 • การออกแบบรายละเอียด
 • การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและประมาณราคา
 • การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

การวางและจัดทำผัง

 • ผังภาคและผังนโยบาย
 • ผังเมืองรวม
 • ผังพัฒนาพื้นที่่่่เฉพาะ

การสำรวจและจัดทำแผนที่

 • การสำรวจและจัดแผนที่ภูมิประเทศ
 • การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
 • การสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและการชดเชยทรัพย์สิน
 • การสำรวจและทดสอบดิน ฐานราก และธรณีวิทยา
 • การสำรวจด้านเศรษฐกิจ สังคมและประชากร
 • การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

 • การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 • การประชาสัมพันธ์
 • มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม