PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

SONGKHLA

 

SONGKHLA

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

Client   : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope   : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม