บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

SONGKHLA

 

SONGKHLA

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

Client   : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope   : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม