บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

SONGKHLA

 

SONGKHLA

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

Client   : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope   : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม