PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว

SAKAEO

 

SAKAEO

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว

Location   : วางผังครอบคลุมทั้งจังหวัดสระแก้ว

Client       : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/การวางผังแม่บท/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม