PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โครงการงานออกแบบแนวคิดผังแม่บทสำหรับพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

KHO CHANG ISLAND

 

KOH CHANG ISLAND

โครงการงานออกแบบแนวคิดผังแม่บทสำหรับพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

Location : หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ประมาณ 52 เกาะ รวมถึงชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด

Client    : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope    : การวางผังแม่บท/ศึกษาความเป็นไปได้/ออกแบบเบื้องต้น/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม