PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ProjecUP h

PATTAYA 3

 

PATTAYA

โครงการศึกษาออกแบบถนนเลียบเมืองในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Location  : บ้านนาจอมเทียน-บ้านบึงวัดห้วยใหญ่-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331

Client      : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน): อพท.

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด/การศึกษาความเหมาะสม/ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น/การมีส่วนร่วม

 

 

 

CHONG AN MA

 

CHONG AN MA

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี

Location : ชุมชนชายแดนช่องอานม้า (43.67 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

TINSULANONDA BRIDGE

 

TINSULANONDA BRIDGE

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กิจกรรมศึกษาและออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวถนนติณสูลานนท์

Location : ถนนติณสูลานนท์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

Client     : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Scope    : ศึกษา สำรวจ-ออกแบบเบื้องต้น/ออกแบบรายละเอียด/ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 

 

 

CHONG MEK

 

 

CHONG MEK

โครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

Location : ชุมชนชายแดนช่องเม็ก (32.77 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

PHUKET

 

PHUKET

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องที่ยว (ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน) จังหวัดภูเก็ต

Location : ถนนสิริราชย์เชื่อมถนนหมื่นเงิน จังหวัดภูเก็ต

Client    : จังหวัดภูเก็ต

Scope   : Feasibility Study, Environmental and Detailed Design