บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SINGKHON

 

SINGKHON BORDER AREA

โครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Location  : ด่านชายแดนสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Client      : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การษึกษาความเหมาะสม/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด