บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล (ระยะที่ 2)

PATTAYA

 

PATTAYA

โครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล (ระยะที่ 2)

Location  : พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

Client      : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.

Scope     : การศึกษาแผนหลัก/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม