บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

Contact us

PANNบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 5 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทรศัพท์ : 02-943-9619-20
 • โทรสาร : 02-943-9621
 • Website : www.phisut.co.th
 • Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phisut Technology Co.,Ltd.

 • 125 Khlong Lam Chiak Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10230, Thailand
 • Tel. +662-943-9619-20
 • Fax. +622-943-9621
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: www.phisut.co.th

 

แผนที่บริษัท

MAP

 

Introdution

PANN

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด

     เป็นบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย นักผังเมือง สถาปนิก วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ พร้อมที่จะให้บริการในด้านผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางถาครัฐและเอกชน

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • ตั้งอยู่เลขที่   : เลขที่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 5 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
 • โทรศัพท์     : 02-943-9619-20
 • โทรสาร       : 02-943-9621
 • Website    : www.phisut.co.th
 • Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การจดทะเบียนบริษัท

 • สถานที่จดทะเบียน : สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • เลขที่ของผู้ประกอบการ : ทะเบียนเลขที่ 10754501710
 • วันที่จดทะเบียน : 24 กันยายน พ.ศ.2545
 • ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 • ปีที่ก่อตั้งบริษัท : พ.ศ.2545

ScopeService

PANN

การศึกษาแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และการศึกษาความเหมาะสม

 • การศึกษาแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์
 • การประเมินโครงการและการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
 • การศึกษาความเหมาะสม
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

การออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง

 • การออกแบบเบื้องต้น
 • การออกแบบรายละเอียด
 • การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและประมาณราคา
 • การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

การวางและจัดทำผัง

 • ผังภาคและผังนโยบาย
 • ผังเมืองรวม
 • ผังพัฒนาพื้นที่่่่เฉพาะ

การสำรวจและจัดทำแผนที่

 • การสำรวจและจัดแผนที่ภูมิประเทศ
 • การสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
 • การสำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและการชดเชยทรัพย์สิน
 • การสำรวจและทดสอบดิน ฐานราก และธรณีวิทยา
 • การสำรวจด้านเศรษฐกิจ สังคมและประชากร
 • การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

 • การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 • การประชาสัมพันธ์
 • มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม