PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

เปิดผัง EEC ด้วยโปรแกรม Google Earth

EEC Google2

      แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รูปแบบไฟล์ KML สำหรับเปิดใช้งานในโปรแกรม Google Earth

 

วัตถุประสงค์

           เพื่อสร้างความเข้าใจแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังอื่นๆแก่เจ้าของที่ดิน หน่วยงานราชการ ประชาชนที่สนใจ ใช้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินเบื้องต้น ได้สะดวก รวดเร็ว 

 

วิธีติดตั้งโปรแกรมและดาวน์โหลด แผนผัง EEC 2 ขั้นตอน

1. ติดตั้งโปรแกรม Google Earth :

 ระบบปฏิบัติการ iOS download
 ระบบปฏิบัติการ Android  download
 ระบบปฏิบัติการ Windows  download

 

 

 

 

 

 

  2. ดาวน์โหลดแผนผัง EEC  : 

        download

 

วิธีการใช้งาน 

 1. คู่มือการใช้งาน (PDF) :

        download      

 

 2. วิดีโอสอนใช้งานเบื้องต้น : 

  ตอนที่ 1 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ใช้งานในคอมพิวเตอร์                        

       Open3

   ตอนที่ 2 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ใช้งานในมือถือ/แท็บเล็ต                   

       Open3

   ตอนที่ 3 แผนผังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค                   

       Open3

   ตอนที่ 4 ค้นหาตำแหน่งในแผนผังเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดฯ จากเลขโฉนดที่ดิน 

        Open3