บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย

CHIANGKHONG

 

CHIANGKHONG

โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Location : ชุมชนชายแดนเชียงของ (75 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : Specific Plan, Master Plan, Detail Design, Feasibility Study