บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย

CHIANGKHONG

 

CHIANGKHONG

โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Location : ชุมชนชายแดนเชียงของ (75 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : Specific Plan, Master Plan, Detail Design, Feasibility Study