บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

NONGPRUE

 

NONGPRUE

โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Location : ชุมชนชายแดนบ้านหนองปรือ (25 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ/การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด/ออกแบบเบื้องต้น/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม