บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

TAPRAYA

 

TAPRAYA

โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Location : ชุมชนชายแดนบ้านตาพระยา (25 ตารางกิโลเมตร)

Client    : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : ผังพื้นที่เฉพาะ การสำรวจ/ออกแบบเบี้ยงต้น/ออกแบบรายละเอียด/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม