PHISUT TECHNOLOGY,
388/53 บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ProjecUP h

PATTAYA

 

PATTAYA

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพัทยา

Location   : เมืองพัทยา และอปท.โดยรอบ

Client       : เมืองพัทยา

Scope      : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

CHONBURI

 

CHONBURI

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

Location : วางผังครอบคลุมทั้งจังหวัด

Client     : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope    : การวางผังแม่บท/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

 REGIONAL PLAN

REGIONAL PLAN

โครงการวางและจัดทำผังภาค (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

Location  : ภาคตะวันออก 8 จังหวัด

Client      : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Scope     : วางผังภาค/การศึกษาแผนหลัก/ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

HATYAI

 

HATYAI

โครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Location : เทศบาลนครหาดใหญ่ และอปท.โดยรอบ 26 อปท.

Client : จังหวัดสงขลา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

 

 

 

NAKHON PRATHOM

 

NAHHON PATHOM

โครงการประเมิลผลและปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

Location : ทต.อ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ (บางส่วน)ทม.กระทุ่มล้ม ทต.บางกระทึก อบต.ท่าข้าม ทมใไร่ขิง (บางส่วน)อบต.ยายชา(บางส่วน)และ อบต.ท่าตลาด(บางส่วน)

Client     : เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

Scope    : ประเมินผลผังเมืองรวม/วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม