บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด,
PHISUT TECHNOLOGY

ProjecUP h

NAKHON RATCHASIMA

 

NAKHON RATCHASIMA

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

Location : เทศบาลนครราชสีมา

Client : จังหวัดนครราชสีมา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม