บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด เดอะปัณณ์ ชั้น 5,
PHISUT TECHNOLOGY

02-943-9619-20
phisut@phisut.co.th

ProjecUP h

NAKHON RATCHASIMA

 

NAKHON RATCHASIMA

โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา

Location : เทศบาลนครราชสีมา

Client : จังหวัดนครราชสีมา

Scope : วางผังเมืองรวมตามกฏหมาย/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การประชาสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม